Algemene voorwaarden bedrijven

Zakelijke voorwaarden Handelsonderneming Mijnders V.O.F. - d.d. 10 november 2016

 

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland en die beschikt over een bij rookkanaal-online.nl aangemaakte zakelijke account of zijn bestelling plaatst met vermelding van een bedrijfsnaam. 

dag : kalenderdag;

ondernemer : Handelsonderneming Mijnders V.O.F., gevestigd aan de Hoofdstraat 31, 9491 AD te Zeijen, opererend in Nederland onder btw nummer: NL-8087.01.277.B01 en Kamer van Koophandel nummer: 04040825;

overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

product : ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

voorwaarden : deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 - Het aanbod

Ieder aanbod van de ondernemer op de website is vrijblijvend.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

Artikel 3 - Bulkbestellingen en offertes

Dit artikel is enkel en alleen van toepassing indien afnemer ten minste 10 stuks of meer van één en hetzelfde artikel wil bestellen, zgn. bulkbestellingen.

Indien afnemer van één artikel minstens 10 stuks wil bestellen kan ondernemer op verzoek van afnemer een korting berekenen. Afnemer kan per e-mail via info@rookkanaal-online.nl informatie opvragen over de korting en levertijd van grote bestellingen.

Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Een aangevraagde offerte is 30 dagen na het uitbrengen ervan door ondernemer geldig. Binnen 1 werkdag nadat de bestelbevestiging door ondernemer is ontvangen wordt de aanvraag in bestelling gezet.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. De ondernemer streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.

De artikelen uit een bulkbestelling worden op één adres afgeleverd, met inachtneming van artikel 8.2.

Wanneer een afnemer meer exemplaren van 1 artikel bestelt kan ondernemer geen levertijd garanderen.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

 

Artikel 5 - Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De op de zakelijke website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in- en exclusief btw. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw.

 

Artikel 6 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen voor of tijdens het tijdstip van leveren van de order te worden voldaan in contanten of op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Handelsonderneming Mijnders V.O.F.

Indien dat vooraf schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan de afnemer de facturen binnen 14 dagen na dagtekening voldoen op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.

De ondernemer is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling van lid 2 van dit artikel een maximum te stellen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen.

Alle kosten van invordering, nadat de wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van € 250,--, exclusief B.T.W., onverminderd ons recht de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van de wederpartij, zoals deze kunnen blijken uit de door ons overgelegde nota’s van onder andere onze advocaat.

De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland). Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan de afnemer aan het bedrijf een andere plaats van levering kenbaar maken.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 - Reclame en herroepingsrecht

Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer gebreken constateert zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

 

Artikel 10 - Conformiteit en fabrieksgarantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.

Bij schade van welke aard dan ook aan de door ons geleverde goederen zal het uitgekeerde schadebedrag nimmer het orderbedrag te boven gaan.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 12 - Vrijwaring

De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.

Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 13 - Overmacht

De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14- Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Assen (Nederland).

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16 - Wijziging voorwaarden

De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 

Onze algemene voorwaarden opgesteld door Stichting Webshop Keurmerk zijn niet geldend voor zakelijke afnemers (elke zakelijke afnemer die zijn bedrijfsnaam invoert).

Onze zakelijke voorwaarden zijn niet geldend voor consumenten, hiervoor zijn geldend onze algemene voorwaarden opgesteld door Stichting Webshop Keurmerk.